KTO SME

VSD je energetická spoločnosť s viac ako 90 ročnou históriou pôsobiaca na vymedzenom území, ktoré pozostáva z Košického, Prešovského a časti Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

ČO ROBÍME

Našou hlavnou činnosťou je distribúcia elektrickej energie až ku konečnému spotrebiteľovi. V rámci našej dlhodobej investičnej stratégie sa zameriavame hlavne  na zvyšovanie kvality distribúcie elektriny, bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky distribučnej sústavy.

 

KAM SMERUJEME

Dostupnosť energetickej infraštruktúry sa pre dnešného zákazníka stáva úplnou samozrejmosťou, preto okrem spoľahlivej distribúcie elektriny smerujeme naše značné úsilie do poskytovania komplexných služieb pre našich zákazníkov:  

  • Našou prioritou je elektronizácia, automatizácia a digitalizácia služieb, s cieľom zvýšiť flexibilitu, ponuku aj dostupnosť poskytovaných služieb
  • Investujeme do najmodernejších a inovatívnych technológií
  • V snahe prispieť k internetizácií nášho územia budujeme a rozširujeme optické siete
  • Komplexne zabezpečíme pripojenie novej lokality investičnej bytovej výstavby do distribučnej sústavy, vrátane vybudovania koncových odberných elektroenergetických zariadení pre domácnosti
  • Zabezpečujeme kompletnú rekonštrukciu a následné prevádzkovanie verejného osvetlenia v obciach nášho distribučného územia