Výmena stýkača

Hodí sa, ak chcete:​

  • vymeniť existujúci výkonový spínací prvok (stýkač) umiestnený v elektromerovom rozvádzači, využívaný pre blokovanie spotrebičov (napr. bojler, el. kúrenie) v čase platnosti vysokej tarify z dôvodu jeho nefunkčnosti, poškodenia, vyššej hlučnosti a pod.

 

Dôležité vedieť:

  • služba nezahŕňa výmenu silových vodičov blokovaného zariadenia ani istiaceho prvku daného zariadenia
  • VSD si vyhradzuje právo službu neposkytnúť, ak technické podmienky a/alebo stav odberného miesta nedovolia jej realizáciu

 

Rozsah služby:

  • výmena stýkača umiestneného v elektromerovom rozvádzači (vrátane jeho dodávky)
  • poskytnutie drobného elektroinštalačného materiálu (spravidla svorka, vodič)
  • pripojenie blokovacieho kábla (vo vlastníctve zákazníka) ku svorkám elektromera, ak je to potrebné
  • odstránenie prevádzkovej plomby, ak je to potrebné a opätovné zaplombovanie relevantných častí meracej sústavy

Údaje pre objednávku:

Adresa odberného miesta

Povinný

Sériové číslo elektromera

Povinný

Službu je možné objednať, len ak disponujte 2-tarifným elektromerom.

Telefónne číslo

Povinný

EIC

Nepovinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

Poznámka

Nepovinný


Loading